Masz pytania? Zadzwoń do nas lub napisz: Kontakt telefoczniny stomatologia Warszawa +48 22 660 38 00 Email stomatologia Warszawa recepcja@odent.pl

Twitter Stomatologia Odent Facebook stomatologia Odent Warszawa Instagram Odent Warszawa

Regulamin - Odent

Regulamin

 

§1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania z serwisu internetowego dostępnego pod adresem odent.pl.
 2. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkie osoby korzystające z serwisu internetowego, o którym mowa w pkt 1.
 3. Administratorem serwisu internetowego, o którym mowa w pkt 1 oraz jego właścicielem jest: Centrum Ortodoncji i Implantologii ODENT sp. z o. o., 01-796 Warszawa, ul. Duchnicka 3, NIP 525 26 57 009, REGON 364305795.

 

§2
Definicje

W rozumieniu niniejszego Regulaminu poniższe pojęcia oznaczają:

 1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem odent.pl;
 2. Administrator – administrator i właściciel Serwisu, tj. podmiot, o którym mowa w zapisie § 1 pkt 3 niniejszego Regulaminu;
 3. Użytkownik – każda osoba, która korzysta z Serwisu, w szczególności przegląda znajdujące się w Serwisie treści;
 4. Centrum – gabinet stomatologiczny prowadzony pod nazwą Centrum Ortodoncji i Implantologii ODENT z siedzibą w Warszawie przy ul. Duchnickiej 3;
 5. Kodeks Cywilny – Ustawa z dnia 23.04.1964 roku Kodeks Cywilny (Dz.U.1964.16.93 z późniejszymi zmianami);
 6. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – Ustawa z dnia 18.07.2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z późniejszymi zmianami);
 7. Ustawa o ochronie danych osobowych – Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997.133.883 z późniejszymi zmianami);
 8. Prawo autorskie – Ustawa z dnia 04.02.1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.1994.24.83 z późniejszymi zmianami).

 

§3
Warunki korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie urządzenia (komputer, tablet, telefon komórkowy) podłączonego do sieci Internet wraz z zainstalowaną przeglądarką internetową typu:
  a. ...,
  b. ...,
  c. ...,
  z włączoną obsługą Javascript i plików cookie.
 2. W razie gdyby okazało się, że do prawidłowego i niezakłóconego korzystania z Serwisu konieczne jest zainstalowanie dodatkowego oprogramowania na urządzeniu Użytkownika, pobranie, zainstalowanie i korzystanie z tego oprogramowania będzie przedmiotem odrębnej umowy między Użytkownikiem, a licencjodawcą tego oprogramowania.
 3. Korzystanie z Serwisu jest bezpłatne.
 4. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem z poszanowaniem zasad współżycia społecznego i dobrych obyczajów.
 5. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w celu rozpowszechniania informacji zawierających treści o charakterze sprzecznym z prawem jak również naruszających dobra osobiste osób trzecich lub niezgodnych z dobrymi obyczajami. W takim wypadku Administrator ma prawo do odmowy zamieszczenia lub usunięcia wprowadzonych informacji.

 

§4
Cele i funkcje Serwisu

 1. Serwis umożliwia Użytkownikom zapoznanie się z zakresem usług oferowanym przez Centrum, informacyjnym zestawieniem cen za poszczególne usługi (nie stanowiącym oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego), jak również z danymi teleadresowymi Centrum.
 2. Serwis umożliwia ponadto pozostawienie przez Użytkownika danych kontaktowych w celu umówienia wizyty w Centrum.

§5

Formularz kontaktowy

 1. W celu pozostawienia danych kontaktowych Użytkownik wypełnia Formularz kontaktowy dostępny na stronach Serwisu.
 2. Dla wypełnienia Formularza kontaktowego, konieczne jest podanie przez Użytkownika danych obejmujących:
  a. imię i nazwisko,
  b. numer telefonu,
  c. adres poczty elektronicznej.
 3. Poprzez wypełnienie Formularz kontaktowego Użytkownik oświadcza, że dane podane w formularzu są zgodne ze stanem faktycznym, a ponadto, że Użytkownik jest uprawniony do ich pozostawienia, oraz że zapoznał się z niniejszym Regulaminem.
 4. W Formularzu kontaktowym Użytkownik może wybrać swoje preferencje co do osoby lekarza, rodzaju usługi, placówki Centrum, a ponadto może podać dodatkową informację opisową.
 5. Wypełnienie Formularza kontaktowego nie jest jednoznaczne z umówieniem wizyty w Centrum.
 6. W odpowiedzi na pozostawienie przez Użytkownika danych kontaktowych, pracownik Centrum skontaktuję się z Użytkownikiem (na podany nr telefonu lub adres poczty elektronicznej) i w zależności od preferencji Użytkownika, udzieli żądanych informacji lub umówi wizytę w Centrum.

 

§6
Ochrona danych osobowych

 1. Administrator, niezależnie od treści i funkcji udostępnianych w Serwisie, jest także administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie działalności Serwisu, w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Administrator ma prawo przetwarzania danych osobowych Użytkownika w zakresie, o którym mowa w zapisie § 5 niniejszego Regulaminu, obejmujących w szczególności:
  a. imię i nazwisko
  b. numer telefonu,
  c. adres poczty elektronicznej,
  na co Użytkownik wyraża zgodę.
 3. Dane osobowe Użytkowników są chronione zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Użytkownik ma prawo do kontroli przetwarzania danych, które go dotyczą.
 4. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Usługodawcy. Jeżeli taka zgoda zostanie wyrażona, Usługodawca ma prawo wysyłania Użytkownikowi informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymanie informacji handlowej od podmiotów powiązanych z Usługodawcą. Jeżeli taka zgoda zostanie wyrażona, podmioty te mają prawo wysyłania Użytkownikowi informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Korzystanie z Serwisu wymaga zainstalowania na urządzeniu Użytkownika plików cookies, niezbędnych do prawidłowego świadczenia Usług i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, na co Użytkownik wyraża zgodę.

 

§7
Odpowiedzialność

 1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w rezultacie nieprawidłowego funkcjonowania Serwisu wywołanego siłą wyższą, zdarzeniami losowymi lub działaniami osób trzecich, za które Administrator nie ponosi odpowiedzialności, co tyczy się w szczególności osób świadczących na rzecz Administratora usługi telekomunikacyjne i transmisji danych.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe zakłócenia działania Serwisu wynikające z prac technicznych i konserwacyjnych.
 3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu wywołane niezachowania warunków technicznych, o których mowa w zapisie § 3 niniejszego Regulaminu.
 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zachowaniem Użytkowników, w tym w szczególności za następstwa korzystania z Serwisu w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub zapisami niniejszego Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych tam, gdzie było to wymagane.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za informacje zamieszczane w Serwisie przez Użytkowników.

 

§8
Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa do Serwisu przysługują Administratorowi. Prawa do poszczególnych elementów zawartości Serwisu, w szczególności informacji tekstowych i fotograficznych, będących utworami w rozumieniu Prawa autorskiego, przysługują Administratorowi lub osobom, które w sposób zgodny z prawem zamieściły te elementy w Serwisie.
 2. Zabrania się kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek znajdujących się w Serwisie utworów, w rozumieniu Prawa autorskiego, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku.
 3. W razie wątpliwości Użytkownik powinien zasięgnąć od Administratora informacji w zakresie możliwości korzystania z konkretnych utworów znajdujących się w Serwisie.

 

§9
Postanowienia końcowe

 1. Operator ma prawo do zmiany Regulaminu. W takim wypadku Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie drogą elektroniczną, na wskazany w Formularzu rejestracyjnym adres poczty elektronicznej.
 2. Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych między Administratorem a Użytkownikiem w związku z korzystaniem z Serwisu jest prawo polskie. W razie wątpliwości uznaje się, że miejscem zawarcia i wykonania umowy o korzystanie z Serwisu jest miejsce siedziby Administratora.
 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o ochronie danych osobowych, Prawa autorskiego.
 4. Uznanie poszczególnych postanowień Regulaminu w sposób przewidziany przepisami prawa za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W takim wypadku, w miejsce nieważnego postanowienia zastosowany będzie przepis prawa odpowiedni w zakresie celu, któremu ma służyć, do postanowienia uznanego za nieważne i całego niniejszego Regulaminu

 
 

Call Now Button